Preskoči do navigacije

Preskoči do vsebine

Registracija novega delodajalca

Portal za delodajalce lahko uporabljajo le registrirani uporabniki, zato je pred prvo prijavo potrebno opraviti postopek registracije.

Splošni pogoji elektronskega poslovanja

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet urejanja)

Ti Splošni pogoji elektronskega poslovanja (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo pogoje uporabe storitev elektronskega poslovanja (v nadaljevanju: eStoritve) Zavoda RS za zaposlovanje (v nadaljevanju: Zavod), obseg teh storitev ter medsebojne pravice in obveznosti uporabnikov in Zavoda.

2. člen
(veljavnost splošnih pogojev)

Določbe splošnih pogojev veljajo za vse storitve elektronskega poslovanja in dopolnjujejo določbe veljavne zakonodaje (npr. predpisi o splošnem upravnem postopku in upravnem poslovanju, predpisi o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu ter drugi).

3. člen
(odgovornost Zavoda)

(1) Zavod se po najboljših močeh trudi, da so vse storitve na voljo 24 ur na dan 7 dni v tednu, vendar ne jamči da bodo eStoritve delovale brez prekinitev, brez problemov, brez pomot ali napak, kot tudi ne jamči za uspešnost uporabe eStoritev.

(2) Zavod lahko iz tehnoloških, pravnih ali poslovnih razlogov spremeni posamezne parametre storitve ali storitev ukine.

(3) V zakonsko dovoljenem obsegu je izključena vsaka odgovornost Zavoda ali njegovih uslužbencev. Zavod ali njegovi uslužbenci v nobenem primeru niso odgovorni za izgubo ali okrnjeno dostopnost podatkov ali kakršnokoli drugo slučajno, posredno, posebno ali posledično škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe eStoritev, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, tehnične napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov. Zavod prav tako ne odgovarja za zamudo oseb pri oddajanju vlog ali poročil v predpisanih rokih zaradi nedelovanja eStoritev. V takšnih primerih so osebe dolžne oddati vlogo oziroma poročilo na klasičen način.

(4) Zavod lahko po svoji lastni presoji odpove ali začasno prepreči dostop in uporabo eStoritev zaradi kršenja teh splošnih pogojev ali veljavnih predpisov ali kakršnegakoli drugega ravnanja, za katerega Zavod meni, da je nezakonit oziroma škodljiv do tretjih oseb ali za delovanje eStoritev. V primeru odpovedi bo uporabniku onemogočena uporaba eStoritev, Zavod pa bo uporabil vsa potrebna sredstva oziroma ukrepe za izvedbo te odpovedi ter vsa pravna sredstva proti takšnemu uporabniku.

(5) Na spletišču eStoritev nekatere spletne povezave vodijo tudi na druge spletne strani, ki jih ne upravlja Zavod in tudi ne preverja njihove vsebine. Zavod navaja te povezave kot delovni pripomoček uporabnikom in takšne povezave ne predstavljajo Zavodovega odobravanja izdelkov, storitev ali informacij ter tudi ne pomenijo nobenih povezav med Zavodom in upravljavci teh povezanih spletnih strani.

4. člen
(odgovornost uporabnika)

(1) Uporabnik je dolžan uporabljati eStoritve v skladu z veljavnimi predpisi in temi splošnimi pogoji. Uporabnik sme uporabljati eStoritve v svojem imenu in za svoj račun ter v imenu in za račun tistih poslovnih subjektov, za katere ima v skladu z veljavnimi predpisi pooblastilo ali drugo pravno podlago za tako poslovno povezavo ali predstavljanje oziroma zastopanje.

(2) Uporabnik izrecno soglaša, da uporablja eStoritve ali katerokoli digitalno vsebino povezano z eStoritvami izključno na lastno odgovornost. Vsebina in funkcionalnost eStoritev so uporabniku omogočene “take, kot so” in brez kakršnihkoli drugih jamstev.

(3) Uporabnik se izrecno obvezuje, da ne bo pri uporabo eStoritev ravnal protipravno ali ogrožal informacijske varnosti eStoritev (npr. lažno predstavljanje, prenos nezakonitih vsebin, kršitve pravic intelektualne lastnine, nepooblaščeno zbiranje osebnih podatkov ali poslovnih skrivnosti, prenos zlonamerne programske opreme, nepooblaščeno spreminjanje vsebine, motenje komunikacij v katerikoli smeri ali nepotrebno obremenjevanje eStoritev, poizkus lažnega predstavljanja in podobno) ali vzpodbujal tretjih oseb k takšnemu ravnanju.

(4) Uporabnik soglaša, da se bodo katerikoli preko eStoritev poslani in potrjeni podatki ali dokumenti šteli za popolne in točne.

(5) Uporabnik se obvezuje, da bo posebej skrbno varoval svoje osebno geslo oziroma podatke za elektronsko podpisovanje in jih ne bo dajal v uporabo ali na vpogled tretjim osebam ter v celoti odgovarja za vsako škodo, ki je bodisi posredno ali neposredno povzročena zato, ker so tretje nepooblaščene osebe uporabile njegov dostop do eStoritev. Uporabnik se zavezuje tudi, da ob upoštevanju uporabniških navodil proizvajalcev strojne in programske opreme, navodil in opozoril Zavoda, overitelja, ki je izdal kvalificirano potrdil, in drugimi strokovnimi pravili, opozorili, navodili in priporočili zagotavljal najvišjo možno raven varnostnih ukrepov in zmanjšanje tveganj nepooblaščenega dostopa ali ogrožanja podatkov ali delovanja eStoritev in takoj obvestili Zavod o vseh morebitnih varnostnih incidentih v zvezi z uporabo eStoritev.

(6) Uporabnik lahko po lastni presoji in skladno z uporabniškimi navodili odpove uporabo eStoritev in s tem pogodbeno razmerje z Zavodom, ki je nastalo s pristankom na te splošne pogojem ter zahteva izbris uporabniškega imena in drugih podatkov, shranjenih za potrebe dostopa do teh podatkov. Pogodbeno razmerje se šteje za razvezano in Zavod izbriše uporabniško ime in izbriše ali anonimizira druge podatke iz sistema eStoritev Zavoda, če uporabnik sistema ne uporablja več kot osemnajst mesecev.

5. člen
(soglasje za obdelavo osebnih podatkov)

(1) Uporabnik izrecno soglaša, da se za namen uporabe eStoritev Zavoda in s tem povezanega upravljanja sistema, obveščanja uporabnikov in z njimi povezanih poslovnih subjektov zbirajo in obdelujejo naslednji osebni podatki uporabnika: osebno ime, elektronski naslov in v primeru uporabe kvalificiranih potrdil tudi davčna številka uporabnika ter v primeru uporabe sistema v imenu poslovnega subjekta tudi davčna številko poslovnega subjekta, za katerega uporabnik uporablja eStoritve.

(2) Našteti podatki se hranijo ves čas uporabe eStoritev Zavoda in se izbrišejo oziroma blokirajo osemnajst mesecev po zadnji prijavi v eStoritve Zavoda.

(3) Uporabnik lahko zahteva vpogled v svoje osebne podatke ali podatke o obdelavi njegovih osebnih podatkov s strani pooblaščenih oseb ter morebitne popravke preko kontaktnih točk iz 13. člena teh splošnih pogojev.

II. ZAČETEK UPORABE STORITEV (REGISTRACIJA) IN POOBLAŠČANJE

6. člen
(uporabnik in uporabniško ime)

(1) Uporaba eStoritev je dovoljena posameznikom po dopolnjenih 15 letih starosti.

(2) Uporaba eStoritev je možna z uporabo uporabniškega imena in gesla ali davčne števlilke uporabnika kvalificiranega potrdila za elektronski podpis. Uporaba eStoritev je mogoča s kvalificiranimi digitalnimi potrdili izdajateljev : SIGEN-CA, AC NLB, HALCOM-CA ali POŠTARCA.

(3) Kot uporabniško ime se uporabi elektronski poštni naslov uporabnika. Ob uspešni registraciji informacijski sistem Zavoda uporabniku samodejno dodeli geslo in mu ga posreduje na elektronski poštni naslov, po uspešni prijavi v eStoritve pa uporabnik lahko geslo kadarkoli spremeni.

7. člen
(registracija preko spleta))

(1) Uporabnik, ki želi uporabljati eStoritve v imenu in za račun poslovnega subjekta, se za uporabo eStoritev lahko registrira s pomočjo kvalificiranega potrdila, ki mu ga je overitelj izdal kot pooblaščeni osebi poslovnega subjekta, in sicer tako, da elektronsko podpiše spletno vlogo za uporabo eStoritev. Uporaba zasebnih kvalificiranih potrdil v poslovne namene ni mogoča.

(2) Zavod bo v primeru iz prejšnjega odstavka o opravljeni registraciji obvestil uporabnika preko elektronske pošte. Zavod o registraciji obvesti tudi poslovni subjekt s klasično pošto na naslov njegovega sedeža.

(3) Uporabnik, ki želi uporabljati eStoritve v imenu in za račun poslovnega subjekta, se za uporabo eStoritev lahko registrira tudi brez kvalificiranega potrdila in sicer tako, da izpolni spletno vlogo za uporabo eStoritev.

(4) Pooblaščeni uslužbenec Zavoda v primeru iz prejšnjega odstavka najprej telefonsko preveri podatke iz izpolnjene vloge in jih primerja z uradnimi podatki iz Poslovnega registra Slovenije. O opravljeni registraciji Zavod zatem obvesti uporabnika preko elektronske pošte in poslovni subjekt s klasično pošto na naslov njegovega sedeža.

(5) Uporabnik, ki želi uporabljati eStoritve v svojem imenu in za svoj račun, se za uporabo eStoritev lahko registrira s pomočjo kvalificiranega potrdila in sicer tako, da elektronsko podpiše spletno vlogo za uporabo eStoritev, ali brez kvalificiranega potrdila in sicer tako, da izpolni spletno vlogo za uporabo eStoritev. V obeh primerih Zavod obvestilo o registraciji posreduje uporabniku po elektronski pošti.

8. člen
(registracija preko klasične pošte)

Uporabnik se za uporabo eStoritev lahko registrira tako, da po pošti ali osebno Zavodu posreduje lastnoročno podpisano in po potrebi žigosano vlogo za uporabo eStoritev. Pooblaščeni uslužbenec Zavoda preveri podatke na vlogi in izvede registracijo ter obvestilo o registraciji na podlagi prejete vloge v roku 8 delovnih dni posreduje uporabniku po elektronski pošti.

9. člen
(uporabnik - skrbnik in pooblaščanje)

(1) Prvi uporabnik, ki opravi registracijo za posamezen poslovni subjekt, pridobi vlogo skrbnika, ki za uporabo eStoritev lahko pooblasti druge uporabnike, da smejo v imenu in za račun tega subjekta uporabljati eStoritve.

(2) Skrbnik pooblaščenca določi s parom podatkov, ki ga tvorita uporabniško ime in davčna številka poslovnega subjekta, za katerega dela pooblaščenec, ali s parom, ki ga tvorita davčna številka poslovnega subjekta in davčna številka pooblaščenca, na katerega je izdano kvalificirano digitalno potrdilo.

(3) Skrbnik lahko izrecno določi način registracije in uporabe eStoritev za pooblaščene uporabnike in sicer z uporabo uporabniškega imena oziroma z obvezno uporabo kvalificiranega potrdila.

(4) Skrbnik lahko skrbniška pooblastila prenese na drugega pooblaščenega uporabnika.

10. člen
(sprejem pooblastila)

(1) Ko se pooblaščeni uporabnik prvič po prejemu pooblastila prijavi v eStoritve, mu je na razpolago seznam vseh dodeljenih pooblastil za različne račune. Uporabnik za vsako dodeljeno pooblastilo odloči, ali ga sprejme ali ne.

(2) Pooblastilo prične veljati šele, ko ga pooblaščeni uporabnik sprejme. Zavod od tega trenutka do preklica pooblastila omogoča pooblaščenemu uporabniku uporabo eStoritev v imenu in za račun imetnika elektronskega računa.

III. UPORABA STORITEV

11. člen
(omejitve zaradi varstva osebnih podatkov)

(1) Zaradi varstva osebnih podatkov se šteje, da identiteta uporabnikov, ki se prijavijo zgolj z uporabo uporabniškega imena in gesla ni ustrezno preverjena.

(2) Pri storitvah elektronskega poslovanja, ki so dostopne samo z uporabo uporabniškega imena in gesla, je zaradi varstva osebnih podatkov dovoljeno samo naslednje:
- vnos osebnih podatkov je dovoljen, vendar ne omogoča prikaza že vnesenih osebnih podatkov, razen podatkov, ki jih je vnesel isti uporabnik;
- mogoča je zahteva za posredovanje osebnih podatkov, vendar se podatki lahko posredujejo izključno v fizični obliki na naslov stalnega prebivališča osebe, na katero se podatki nanašajo;
- mogoč je vnos in prikaz finančnih podatkov, vendar je potrebno tako vnesene podatke pisno potrditi po klasični pošti; - mogoče je pooblaščanje uporabnikov.

12. člen
(elektronska hramba podatkov)

(1) V sklopu storitev elektronskega poslovanja je za potrebe Zavoda urejena tudi hramba vseh vrst podatkov uporabnikov v skladu s predpisi o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva.

(2) Uporabnik mora sam hraniti podatke za svoje potrebe v skladu s predpisi o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva.

13. člen
(podpora uporabnikom)

(1) Zavod uporabnikom nudi podporo pri uporabi in reševanju morebitnih zapletov:
- v zvezi z registracijo, prijavo in pooblaščanjem za uporabo eStoritev Zavoda preko splošne kontaktne točke v okviru eStoritev Zavoda in
- v zvezi z uporabo posamezne vrste eStoritve Zavoda preko posebne kontaktne točke, določene za to vrsto eStoritve Zavoda.

(2) Do kontaktnih točk uporabniki dostopajo preko objavljenih podatkov o številki telefona, faksa ali e-naslova. Pomoč uporabnikom je dostopna v poslovnem času Zavoda.

14. člen
(ravnanje z občutljivimi podatki)

(1) Zavod in uporabnik soglašata, da so podatki do katerih je omogočen dostop pri eStoritvah lahko osebni podatki ali poslovna skrivnost v skladu z veljavnimi predpisi ter jih bosta zato primerno varovala in jih brez ustrezne pravne podlage ne bosta razkrivala tretjim osebam.

(2) Zavod in uporabnik se obvezujeta profesionalno in strokovno izvajati oziroma uporabljati vse eStoritve Zavoda v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov, predpisi o elektronskem poslovanju, elektronskem podpisu in elektronski hrambi podatkov ter skladno z načeli in standardi informacijske varnosti.

(3) Zavod zagotavlja varnost in hrambo podatkov v skladu s svojimi notranjimi pravili, v katerih predvidi vse potrebne organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe za zagotavljanje informacijske varnosti, varstva osebnih podatkov in varno dolgoročno elektronsko hrambo.

(4) Uporabnik mora poskrbeti za varnost pri uporabi informacijskega sistema, kar vključuje primerno upravljanje dostopnih pravic, podatkov za elektronsko podpisovanje in šifriranje ter skrbnost ravnanja uporabnika oziroma vseh njegovih zaposlenih ter zunanjih sodelavcev in izvajalcev pri uporabi informacijskega sistema v skladu z veljavnimi predpisi, temi splošnimi pogoji ter navodili Zavoda in proizvajalcev strojne in programske opreme.

IV. KONČNE DOLOČBE

15. člen
(sprememba predpisov)

V kolikor bi zaradi spremembe veljavnih predpisov, ki urejajo to področje, posamezna določba teh splošnih pogojev postala neveljavna, to ne vpliva na veljavnost ostalih določb in s tem teh splošnih pogojev.

16. člen
(spreminjanje in dopolnjevanje splošnih pogojev)

Zavod ima pravico občasnega dopolnjevanja in spreminjanja teh splošnih pogojev. Vsaka sprememba postane veljavna od trenutka, ko je objavljena v eStoritvah, razen če ni drugače posebej določeno. O vseh dopolnitvah in spremembah mora Zavod po elektronski poti obvestiti uporabnike. Nadaljevanje uporabe eStoritev po tem obvestilu in objavi sprememb ali dopolnitev pomeni, da se uporabnik z navedenimi spremembami ali dopolnitvami strinja.

17. člen
(reševanje sporov in uporaba prava)

Vse morebitne spore rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po pravu Republike Slovenije.

18. člen
(začetek veljavnosti)

Ti splošni pogoji veljajo od 24.3.2009 dalje.

Preberite splošne pogoje

Pred registracijo preberite splošne pogoje poslovanja v portalu za delodajalce.

Ko obkljukate, da se strinjate s splošnimi pogoji poslovanja v Portalu za delodajalce, lahko nadaljujete z registracijo.